Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Statut

Statut
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
uchwalony w dniu 10 września 2016 r.
na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Absolwentów UMK

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika" zwane w dalszej części Statutu "Stowarzyszeniem" i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

 

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Toruń.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

 

§ 4

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro Stowarzyszenia.
 4. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 5

 

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem:
  Stowarzyszenie Absolwentów
  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  oraz aktualny adres
 2. Stowarzyszenie posiada własną odznakę organizacyjną, której wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia. Odznaka podlega ochronie prawnej. Prawo jej noszenia przysługuje wyłącznie członkom Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie ma prawo do powoływania kół wydziałowych oraz klubów terenowych międzywydziałowych.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

Rozdział II

 

 

Cele i środki działania

 

 

§ 8

 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Promocja dobra UMK oraz prowadzenie różnorodnych działań służących rozwojowi UMK, w tym popieranie celów edukacyjnych i badawczych UMK,
 2. Popularyzacja w społeczeństwie tradycji i osiągnięć UMK,
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej (szkoleniowej) na rzecz społeczeństwa, w tym środowiska absolwentów UMK,
 4. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturowym, historycznym, przyrodniczym, prawnym, ekonomicznym, informatycznym, lingwistycznym podejmowanych przez absolwentów UMK i członków Stowarzyszenia na rzecz osób w wieku szkolnym, aktywnych zawodowo, w wieku emerytalnym, a także bezrobotnych,
 5. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, naukowych, samokształceniowych i gospodarczych podejmowanych przez absolwentów UMK i członków Stowarzyszenia,
 6. Inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów.
 7. Świadczenie pomocy społecznej na rzecz absolwentów UMK,
 8. Umacnianie wzajemnych kontaktów między UMK i jego absolwentami,
 9. Utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów UMK, krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Świadczenie różnorodnych form wsparcia na rzecz absolwentów UMK aktualnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 2. Promocję idei wolontariatu i pracę na rzecz rozwoju wolontariatu,
 3. Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój kwalifikacji i doskonalenie zawodowe, zdobywanie nowych kompetencji (w tym nauka języków obcych) przez społeczeństwo, w tym środowisko absolwentów UMK,
 4. Organizowanie sesji naukowych, konferencji, wykładów i lektoratów,
 5. Inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie doradztwa zawodowego i dokształcania w formie indywidualnych i grupowych porad na rzecz społeczeństwa, w tym środowiska absolwentów UMK,
 6. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, propagującej twórczość absolwentów UMK,
 7. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć służących dalszemu rozwojowi UMK,
 8. Starania o należytą promocję absolwentów UMK,
 9. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój naukowy i doskonalenie zawodowe absolwentów,
 10. Prowadzenie banku informacji o absolwentach UMK,
 11. Wydawanie co najmniej raz w roku stałego biuletynu Stowarzyszenia zawierającego informację o UMK i działalności Stowarzyszenia,
 12. Tworzenie kół wydziałowych oraz terenowych klubów absolwentów,
 13. Prowadzenie działań mających na celu gromadzenie funduszów na rzecz Stowarzyszenia i UMK,
 14. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 15. Organizowanie okresowych spotkań i zjazdów poszczególnych grup członków Stowarzyszenia i absolwentów UMK.
 16. Działalność gospodarczą wymienioną w § 41 ust.3.
 17. Badanie losów absolwentów UMK i publikowanie wspomnień absolwentów.
 18. Działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej absolwentów.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
 3. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94,99.Z)

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
 2. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

 

Rozdział III

 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 11

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

 

§ 12

 

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele RP i cudzoziemcy, którzy:

 1. ukończyli na UMK studia pierwszego stopnia, magisterskie lub uzyskali doktorat,
 2. uzyskali na UMK stopień doktora habilitowanego,
 3. studiowali na UMK przez okres co najmniej dwóch lat,
 4. są studentami ostatnich lat studiów,
 5. są rodzicami byłych i obecnych studentów.

 

§ 13

 

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia i UMK.

 

§ 14

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które wspierają działalność Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Stowarzyszenia składają deklarację członkowską, w której zobowiązują się do przestrzegania statutu.

 

§ 16

 

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 17

 

Zarząd Stowarzyszenia w szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach ma prawo umorzyć zaległe składki członkom zwyczajnym lub obniżyć ich wysokość o 50%.

 

§ 18

 

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
  2. brać udział w pracach i zebraniach Stowarzyszenia,
  3. wnosić do Rady i Zarządu wnioski dotyczące spraw Stowarzyszenia,
  4. tworzyć koła wydziałowe i kluby terenowe Stowarzyszenia,
  5. nosić odznaki organizacyjne,
  6. otrzymywać biuletyn Stowarzyszenia,
  7. korzystać z określonych ulg w opłatach za usługi świadczone przez UMK.
 2. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.
 3. Członkowie wspierający maja prawo:
  1. brać udział w pracach Stowarzyszenia i nosić odznaki organizacyjne,
  2. korzystać z rekomendacji i opinii Stowarzyszenia,
  3. zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia,
 4. Członkowie wspierający zobowiązują się opłacać składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości, nie niższej jednak niż minimum określone przez Zarząd.

 

§ 19

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. dbania o dobre imię Stowarzyszenia i aktywnego udziału w realizacji jego celów statutowych,
 2. brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. popularyzowania celów Stowarzyszenia i promocji UMK,
 5. regularnego płacenia składek członkowskich.

 

§ 20

 

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd,
 3. wykluczenie z listy członków przez Zarząd,
 4. śmierci członka.

 

§ 21

 

Wykluczenie lub skreślenie ze Stowarzyszenia może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, za którą uważa się:

 1. popełnienie ciężkiego przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 2. działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 3. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat.

 

§ 22

 

Zarząd zobowiązany jest w ciągu 30 dni powiadomić członka na piśmie z podaniem przyczyny wykreślenia lub wykluczenia.

 

§ 23

 

 1. Skreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu oraz obrony swych praw na posiedzeniu organu rozpatrującego odwołanie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, jako organ rozpoznający odwołanie, obowiązana jest rozpatrzyć sprawę na najbliższym posiedzeniu od daty wniesienia odwołania.

 

§ 24

 

 1. Wszelkie spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia w związku z ich działalnością we władzach wszelkich szczebli lub przy realizacji zadań Stowarzyszenia rozstrzyga Sąd Koleżeński. Członkowie Sądu Koleżeńskiego muszą być członkami Stowarzyszenia.
 2. Zakres uprawnień i tok postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin Sądu Koleżeńskiego.

 

Rozdział IV

 

 

Struktura organizacyjna władz Stowarzyszenia

 

 

§ 25

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
   li>Walne Zebranie Członków, zwane dalej "Walnym Zebraniem"
  1. Zarząd Stowarzyszenia ,zwany dalej "Zarządem",
  2. Komisja Rewizyjna
  3. Sąd Koleżeński
  4. Rada Stowarzyszenia, zwana dalej "Radą".

 

§ 26

 

 1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Okres kadencji rozpoczyna się 1 dnia następnego miesiąca po Walnym Zebraniu
 2. Członkowie Rady, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres czterech lat.
 3. Wszystkie funkcje we władzach Stowarzyszenia pochodzące z wyboru są pełnione honorowo.

 

§ 27

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oraz honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i przedstawiciele władz UMK,
 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
 4. Głosowanie tajne zarządza się jedynie, gdy żądanie takie zgłosi osoba zainteresowana lub jeden członek Stowarzyszenia,
 5. Głosowanie odnośnie zmian Statutu odbywa się w trybie jawnym.

 

§ 28

 

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Walne Zebranie otwiera prezes Stowarzyszenia, po czym wybierane jest Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium Walnego Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 5. Na każdym Walnym Zebraniu spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.

 

§ 29

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia - w celu wyłonienia władz. Walne Zebranie sprawozdawcze Zarząd zwołuje co roku w celu zatwierdzenia sprawozdania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie z porządkiem obrad obejmującym sprawy zawarte we wniosku powinno być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
 4. Członków Stowarzyszenia należy zawiadomić o terminie, miejscu i propozycji porządku obrad co najmniej sześć tygodni przed terminem Walnego Zebrania.

 

§ 30

 

Walne Zebranie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności, co najmniej 1/10 ogółu członków Stowarzyszenia - w terminie pierwszym, a bez względu na ilość obecnych - w terminie drugim, to jest po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego.

 

§ 31

 

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,
 3. uchwalanie programu oraz głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi i Radzie,
 6. wybór członków Zarządu,
 7. wybór członków Rady,
 8. wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 9. zatwierdzanie zmian składu Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego w czasie od ostatniego Walnego Zebrania,
 10. podejmowanie uchwał co do rozwiązania Stowarzyszenia oraz przekazania majątku Stowarzyszenia na cele UMK,
 11. uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 32

 

 1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia, prowadzi sprawy niezastrzeżone Statutem innym organom.
 2. Zarząd składa się z dziesięciu członków:
  1. prezesa,
  2. trzech wiceprezesów,
  3. sekretarza i jego zastępcy,
  4. skarbnika,
  5. członków.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Do jego zadań należy kierowanie pracą Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie członków funkcyjnych.
 5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 6. W wyniku ustąpienia, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego , Rady przed upływem okresu kadencji, Zarządowi przysługuje dokooptowania innego członka Stowarzyszenia, co podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb jednak, co najmniej 10 razy w roku. Posiedzenia zwołuje prezes z własnej inicjatywy albo na żądanie, co najmniej trzech członków Zarządu.
 8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 9. Korespondencję Stowarzyszenia podpisuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 10. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa i innego członka Zarządu a w sprawach majątkowych prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

 

§ 33

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. przygotowanie sprawozdania rocznego rzeczowego i finansowego,
 3. opracowanie rocznego planu pracy Stowarzyszenia,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 6. opracowanie corocznego budżetu Stowarzyszenia,
 7. prowadzenie aktualnego rejestru członków Stowarzyszenia,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków,
 9. podejmowanie decyzji dotyczących wykluczenia,
 10. występowanie do Rady z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa,
 11. przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
 12. dokonywanie wyboru działalności gospodarczej,
 13. zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych raz na 6 lat oraz corocznych Walnych Zebrań sprawozdawczych,
 14. organizowanie i rozwiązywanie kół i klubów Stowarzyszenia,
 15. wykonywanie orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 34

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych na Walnym Zebraniu na okres czterech lat, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych władz Stowarzyszenia.
 3. Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wystarczy obecność trzech jej członków, wśród których musi być przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu i Rady z głosem doradczym.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami innych organów Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt.8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami).

 

§ 35

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia a w szczególności:
  1. gospodarki finansowej, dokumentów i protokołów posiedzeń Zarządu i Biura Stowarzyszenia.
  2. stanu kasy i dokumentów kasowych,
  3. sporządzanie ze swych czynności protokołów.
 2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu
 3. Wnioskowanie o udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu i Rady na Walnym Zebraniu.
 4. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz żądanie wyjaśnień.
 5. Żądanie od Zarządu w uzasadnionych przypadkach zwołania Walnego Zebrania nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wystąpienia z takim wnioskiem.

 

§ 36

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu osób wybranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat i działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory o charakterze honorowym pomiędzy członkami, w sprawach związanych ze Stowarzyszeniem oraz rozpatruje sprawy nieetycznego postępowania członków Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński na pierwszym zebraniu konstytucyjnym wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Sąd Koleżeński odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem
 5. Sąd Koleżeński wydaje swoje orzeczenia w składzie, co najmniej 3 osobowym. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Sąd Koleżeński wydaje swoje orzeczenia kierując się zasadami etyki.
 7. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 3 lat,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 8. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wykonuje Zarząd.
 9. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania

 

§ 37

 

 1. Rada składa się z dziesięciu członków wybranych przez Walne Zebranie w skład której wchodzi:
  1. prezes poprzedniej kadencji,
  2. delegowany przez Rektora przedstawiciel UMK
  3. przewodniczący kół wydziałowych i klubów terenowych
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi nie będący członkami Rady, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje prezes lub wiceprezes w miarę potrzeb, co najmniej trzy razy w roku.

 

§ 38

 

Do kompetencji Rady należy:

 1. Opiniowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu.

 

Rozdział V

 

 

Struktura organizacyjna i zasady tworzenia Kół Wydziałowych i Klubów Terenowych Międzywydziałowych

 

 

§ 39

 

 1. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może powoływać w siedzibie Uczelni Koła Wydziałowe zwane dalej "Kołami" oraz na terenie kraju Kluby Terenowe Międzywydziałowe zwane dalej "Klubami", które zobowiązane są realizować cele statutowe oraz uchwały Zjazdu Stowarzyszenia.
 2. Koła lub Kluby powinny liczyć co najmniej dziesięciu członków.
 3. Koła i Kluby wchodzą w skład struktury organizacyjnej Stowarzyszenia i nie mają osobowości prawnej.
 4. Organami Koła lub Klubu są:
  1. Ogólne zebranie członków Koła lub Klubu,
  2. Zarząd Koła lub Klubu.
 5. Ogólne zebranie członków Koła lub Klubu wybiera Zarząd Koła lub Klubu składający się od jednej do trzech osób.
 6. Przewodniczący Koła lub Klubu wchodzą w skład Rady.
 7. Szczegółowy zakres działania Kół i Klubów określi regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

 

§ 40

 

Biuro Stowarzyszenia:

 1. Prowadzi sprawy bieżące Stowarzyszenia.
 2. Jest odpowiedzialne za prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg finansowych i dokumentacji Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

 

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 

§ 41

 

 1. Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek trwały, obrotowy oraz fundusze, na które składają się:
  1. składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających,
  2. wpływy z działalności statutowej,
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
  6. społeczna praca na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Zarząd może odmówić przyjęcia środków materialnych lub innego wsparcia od osoby fizycznej lub prawnej bez konieczności uzasadniania w tym przedmiocie swojego stanowiska, przy czym na taką odmowę nie służy żadem środek odwoławczy.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  1. wydawanie książek, (PKD 58.11.Z),
  2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, (PKD 58.14.Z),
  3. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58..19.Z),
  4. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych ( PKD 47.99.Z),
  5. działalność związana z organizacją targów i wystaw
  6. wynajem nieruchomości na rachunek własny, (PKD 68.20.Z),
  7. prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, (PKD 72.19.Z i 72.20.Z),
  8. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z, 74.90.Z),
  9. prowadzenie reklamy i promocji (PKD 73.11.Z),
  10. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. (PKD 85.59.Z),
  11. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
 4. Decyzje w sprawie wyboru działalności gospodarczej, spośród wymienionych w ust.3 podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 

§ 42

 

Główne wydatki Stowarzyszenia obejmują:

 1. Koszty administracji (opłaty telefoniczne, pocztowe, komputerowe, materiały biurowe i inne).
 2. Płace pracowników etatowych i kontraktowych.
 3. Koszt najmu lokali.
 4. Koszty podróży służbowych.
 5. Koszty działalności wydawniczej w tym publikacji biuletynu Stowarzyszeni.
 6. Pozostałe koszty działalności.

 

§ 43

 

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są wiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członkom organów lub pracownikom oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuję bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 44

 

Wszystkie decyzje zmierzające do zmniejszenia majątku Stowarzyszenia wymagają uchwały Zarządu.

 

§ 45

 

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VII

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 46

 

Z końcem roku obrachunkowego Zarząd sporządza inwentaryzację, zamyka wszystkie rachunki i sporządza sprawozdanie finansowe, kierując się obowiązującymi przepisami.

 

§ 47

 

Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych i honorowych obecnych na Walnym Zebraniu.

 

§ 48

 

Wnioski dotyczące zmian Statutu winny być przedstawione Radzie na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

 

§ 49

 

Uchwała rozwiązująca Stowarzyszenie określa przeznaczenie jego majątku i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.

 

§ 50

 

W sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie uregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

 

§ 51

 

Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd.

 

 

Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 listopada 2016 r.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK